Política de privacitat i protecció de dades

En compliment de la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’Associació Consell Local per la República a Llavaneres (en endavant L’Entitat) compleix estrictament amb totes les mesures necessàries per a garantir la seguretat, integritat i privacitat de les dades aportades a través dels formularis de recollida de dades inserits en el lloc www.cxrllavaneres.cat (en endavant el lloc).

Les dades personals introduïdes lliurement per l’interessat (en endavant l’usuari) en els formularis del lloc són usats única i exclusivament per L’Entitat per realitzar llurs tasques de gestió administrativa i tècnica. En cap cas es cediran dades personals dels usuaris a tercers aliens a l’Entitat sense el consentiment explícit de l’afectat.

L’Entitat es compromet a cancel·lar les dades personals obtingudes quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la que varen ser recollides.

L’Entitat accedirà a la cessió de dades únicament quan això impliqui una necessitar per poder prestar els seus serveis als seus associats i, en tot cas, la cessió es farà únicament a aquelles entitats o organismes que es trobin íntima i necessàriament lligades amb la prestació de les activitats i serveis que s’ofereixen en el lloc, col·laboradors de l’Entitat i companyies professionals que col·laborin o ajudin en temes econòmics, administratius, legals, fiscals o financers.

L’accés de les persones autoritzades de L’Entitat a les dades d’usuaris es realitza de forma controlada, d’acord amb la política interna d’accés i tractament de les dades d’usuaris.

L’usuari que introdueixi les seves dades personals en els diferents formularis d’alta del lloc tindrà plena capacitat per exercitar llurs drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment sol·licitant-ho a L’Entitat, d’acord amb allò previst a la LOPD.

La transmissió de les dades es realitzarà de forma encriptada sota una connexió segura; L’Entitat assegura la absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i, amb aquesta finalitat, s’han adoptat mesures essencials de seguretat que eviten l’alteració, la pèrdua, el tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva seguretat i integritat.

Malgrat això, l’Entitat no garanteix que tercers no autoritzats realitzin qualsevol tipus d’atac al sistema i puguin tenir coneixement de les característiques d’ús que els usuaris fan del lloc. Per aquest motiu, l’Entitat no serà en cap cas responsable de les incidències que puguin sorgir respecte les dades personals quan derivin d’un atac o accés no autoritzat als sistemes del lloc, de manera que sigui impossible detectar-ho amb les actuals mesures de seguretat o bé quan sigui degut a una manca de diligència de l’usuari respecte a la guarda i custòdia de les seves claus d’accés o de les seves pròpies dades personals.

La informació facilitada per l’usuari haurà de ser veraç; a aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de la complementació dels formularis necessaris per la recepció de la informació sol·licitada. Igualment, serà responsabilitat de l’usuari mantenir l’esmentada informació permanentment actualitzada per respondre, a cada moment, a la situació real de l’usuari. L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a L’Entitat o a tercers per la informació que faciliti.

L’Entitat prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació total o parcial, o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts i/o el software del lloc ni que sigui amb la cita de les fonts, a excepció que compti amb l’autorització escrita de l’Entitat.

La resolució de qualsevol conflicte, controvèrsia o reclamació derivada del la utilització del lloc, el seu contingut o qualsevol de les activitats o serveis que s’hi ofereixin, està sotmesa a la legislació vigent. Per realitzar qualsevol consulta en matèria de la política de privacitat adoptada o en l’execució dels drets atorgats por la LOPD a l’afectat, L’Entitat posa a la seva disposició l’adreça de correu electrònic llavaneres@consellrepublica.cat.

Per donar compliment a allò que disposa la Llei 34/2006, de 11 de gener, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, tot seguit s’indiquen les dades d’informació general d’aquest lloc web:

  • Travessia Turó d’en Llull nº 1
  • 08392 Sant Andreu de Llavaneres
  • (Barcelona-CATALUNYA)